Regnskog.nu Chinemys Reevesii

Regler


Reglerna för hållning av Chinemys Reevesii

Reglerna för djurhållning avsedda för sällskap och hobby bestäms av Djurskyddmyndighetens dokument L80 som finns att hitta här. Från och med 1 juli 2007 kommer Djurskyddmyndighetens verksamhet tas över av Jordbruksverket.
Här är de viktigaste som gäller för hållning av Chinemys Reevesii
Kapitel 10, Särskilda bestämmelser för hållande av sköldpaddor
 
8 § Vattensköldpaddor ska ha vatten av sådan volym att de kan simma, dyka och gömma sig i vattnet. Vattensköldpaddor ska ha möjlighet att gå upp på land. Landdelen ska vara belägen helt ovanför vattenytan och ge sköldpaddorna möjlighet att torka. Landdelen ska vara minst så stor att alla sköldpaddorna samtidigt kan få plats där. Övergången mellan vattnet och landdelen ska vara utformad så att sköldpaddorna lätt kan ta sig i och ur vattnet.
 
Allmänna råd till 10 kap. 8 § Övergången mellan land och vatten bör på något ställe vara sluttande eller trappstegsformad.

 
9 § Vattensköldpaddor, av arter som i vilt tillstånd gömmer sig nedgrävda i sjöbottnen, ska i vattnet ha en mjuk botten av finkornig sand eller dylikt i ett lager med en tjocklek som minst motsvarar höjden på sköldpaddans skal.
 
Allmänna råd till 10 kap. 9 § För bedömning av om olika vattensköldpaddsarter bör ha grävbar och mjuk botten i vattnet, se bilaga 2:3, kolumn B.

 
Klimat 10 § Sköldpaddor ska hållas vid ett klimat som liknar artens naturliga mikroklimat.
11 § I ett terrarium med sköldpaddor ska det finnas platser med olika temperaturer som gradvis övergår i varandra, så att djuren kan välja att vistas på olika platser för att upprätthålla sin optimala kroppstemperatur. Detta gäller inte för sköldpaddor som hålls vid en konstant temperatur som är lika med deras opti- mala kroppstemperatur. Vattensköldpaddor ska ha en vattentemperatur som motsvarar artens naturliga förhållanden.
 
12 § En värmekälla ska ge värme, på ett sätt som är anpassat till sköldpaddsartens levnadssätt, och kunna utnyttjas av djuret där det helst uppehåller sig. Om flera sköldpaddor hålls tillsammans ska alla samtidigt kunna utnyttja uppvärmningsplatser. I ett förvaringsutrymme med dagaktiva sköldpaddsarter, som i naturen utnyttjar direkt solbestrålning för att uppta värme, ska de varmaste platserna ha hög ljusintensitet.
 
Allmänna råd till 10 kap. 12 § Vattensköldpaddor bör ha strålningsvärme på landdelen. Dagaktiva sköldpaddor som i naturen ofta exponerar sig för solljus bör ges möjlighet att syntetisera vitamin D3 genom regelbunden exponering för ofiltrerat ultraviolett ljus (UV-B) med en våglängd av ca 290 - 320 nm. Bestrålning med UV-ljus bör ske rakt ovanifrån och på tillräckligt avstånd för att undvika ögonskador.

 
13 § Temperaturen på en uppvärmningsplats får inte överstiga +50°C. Lampor, element och andra värmekällor med en yttemperatur över +50°C ska vara försedda med skydd eller vara placerade så att sköldpaddorna inte kan komma i direkt kontakt med dem.
 
14 § Luftfuktigheten ska vara särskilt anpassad efter sköldpaddsartens behov.
 
Foder 15 § Sköldpaddor ska utfodras med ett för arten anpassat foder i sådan mängd och med sådana intervall att de upprätthåller ett medelgott hull.
Bilaga 1:7, Sköldpaddor
 
2. Utrymme för vattensköldpaddor
 
Sköldpaddans längd (cm) Minsta tillåtna vattenyta (m²) Minsta vattenyta per sköldpadda vid grupphållning (m²) Minsta vattendjup (m)
Upp till 5 0,06 0,01 0,1
6-10 0,16 0,03 0,15
11-15 0,35 0,06 0,2
16-20 0,6 0,12 0,3
21-30 1,0 0,2 0,35
31-40 2,0 0,5 0,4
Sköldpaddans längd mäts i en rak linje från den främre till den bakre skalkanten.
Bilaga 2:3, Sköldpaddor
 
Bilaga 2:3 SKÖLDPADDOR Alfabetisk artlista med rekommenderad bedömning av levnadssätt samt rekommenderat särskilt bottenmaterial i vattendelen för vissa arter av sköldpaddor. Listan avser att avspegla de vanligast förekommande sköldpaddsarterna som hålls för sällskap och hobby i Sverige och gör inte anspråk på att vara taxonomiskt fullständig.
Förklaringar till artlistan:
A-levnadssätt 1-landsköldpadda
2-sumpsköldpadda
3-vattensköldpadda
B-inredning för vattensköldpaddor 1-grävbar och mjuk botten i vattnet
vetenskapligt namn svenskt namn A B
Chinemys reevesi Reeves kärrsköldpadda 3 -